بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

… دانلود …

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل :

کارشناسی ارشد(M.A.)

رشته: مدیریت آموزشی

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی

به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل

چکیده :

این فایل با هدف «بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان» در کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردبیل انجام یافته است. روش فایل توصیفی از نوع همبستگی می باشد و با توجه به هدف فایل، از نوع کاربردی است. جامعه آماری كلیه كاركنان مدیریت شهرستان كمیته اردبیل(56نفر) و همچنین دانشجویان تحت پوشش این نهاد(703نفر) است. كه به روش كل شماری 56 نفر از كاركنان و همچنین 56 دانشجو به جهت توازن با حجم كاركنان انتخاب شدند. در فایل حاضر از پرسشنامه‌های استاندارد خودکارآمدی شرر و همکارانش(1982)، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر(1997) و پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات سروکوال استفاده شده است و فرضیه های فایل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره آزمون شدند و نتایج فایل حاکی ازآن است که؛ بین خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مولفه های میل به آغاز گری رفتار و میل به گسترش تلاش از قدرت تبیین بیشتری در پیش بینی کیفیت خدمات آموزشی برخوردار هستند. از سوی دیگر تعهد سازمانی كاركنان پیش بینی كننده خوبی برای ارائه كیفیت خدمات آموزشی می باشد و بالاخص با تقویت تعهد عاطفی و مستمر كاركنان در ارائه كیفیت خدمات آموزشی بیشتر به دانشجویان بهره وری بیشتر را ایجاد می نماید.

واژگان کلیدی: خود کار آمدی، تعهد سازمانی کارکنان ،کیفیت خدمات آموزشی، دانشجویان، کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره)

مقدمه:

هر سال عده زیادی از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد به جمع دانشجویان می پیوندند و با عنایت به اینکه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) به دلیل شرایط خاص حاکم بر جنبه های مختلف زندگی شان، وضعیت متفاوتی و منحصر به فردی نسبت به سایر دانشجویان دارند بیشتر نیاز به خدمات آموزشی و فرهنگی ویژه ای دارد. بنابراین تعیین شكاف كیفیت خدمت، و در پی آن اتخاذ استراتژی هایی برای رفع یا كاهش شكاف ، اولین گام اساسی در تدوین برنامه های ارتقای كیفیت، برای این قشر از دانشجویان محسوب می شود.

شایان ذکر است که عوامل بسیار زیادی می توانند در افزایش کیفیت خدمات دخیل باشند که در این فایل به بررسی خودکارآمدی و تعهد سازمانی به عنوان متغیرهای جدید پرداخته شده است. به عقیده بندورا(1992) داشتن دانش، مهارت ها و دستاوردهای قبلی، پیش بینی كننده های مناسبی برای عملكرد آینده افراد نیستند، بلكه باور انسان درباره توانایی های خود در انجام آنها بر چگونگی عملكرد او مؤثر است در واقع، خودكارآمدی به احساس شایستگی در كنترل داشتن بر محیط خود تأكید دارد و تقویت و توجه به ویژگی خودکارآمدی در عملکرد کارکنان، مستلزم شناسایی عوامل پیشایندی یا تعیین کننده آن میباشد.

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل
فهرست مطالب

فصل اول: كلیات فایل

چکیده : 1

1-1مقدمه: 3

1-2 بیان مسأله 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام فایل 5

1-4 اهداف فایل 6

1-5 فرضیات فایل: 6

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‏ها و اصطلاحات 6

فصل دوم: ادبیات و پیشینه فایل

2-1 مقدمه: 9

2-2 بخش اول: 9

2-2-1 خودکارآمدی 9

2-2-1-1 تقسیم بندی خودكارآمدی 11

2-2-1-2 قابلیت و اعتقاد به خودكارآمدی 12

2-2-1-3-1 تجربه های موفق: 15

2-2-1-3-2 تجربه های جانشینی: 15

2-2-1-3-3 ترغیبهای کلامی یا اجتماعی: 16

2-2-1-3-4 حالات عاطفی و فیزیولوژیک: 17

2-2-1-5 ویژگیهای افرادخودکارآمد 17

2-3 بخش دوم تعهد سازمانی 18

2-3-1تعاریف تعهد سازمانی 18

2-3-2مبانی نظری تعهد سازمانی: 19

2-3-2-1 نظریات کلاسیک: 20

2-3-2-2 نظریه معاصر تعهد سازمانی: 21

2-3-3 ابعاد تعهد سازمانی: 21

2-3-4 انواع تعهد سازمانی 23

2-3-4-1 تعهد عاطفی: 23

2-3-4-2 تعهد مستمر: 23

2-3-4-3 تعهد هنجاری: 23

2-3-5 مدلهای تعهد سازمانی: 24

2-3-5-1 مدل اریلی و چتمن: 24

2-3-5-3 مدل آنجل و پری: 26

2-3-5-4 مدل مایر و شورمن: 27

2-3-5-5 مدل پنلی و گولد: 27

2-3-5-6 مدل جاروس و همکاران 28

2-3-5-7 مدل ماتیو و زاجاك: 28

2-3-5-8 مدل پیشنهادی بالفور و وكسلر: 29

2-3-5-9 مدل مودی و همكاران: 29

2-3-6 نتایج حاصل از تعهد سازمانی 30

2-4بخش سوم : 31

2-4-1 كیفیت خدمات آموزشی 31

2-4-2سنجش كیفیت خدمات مدل سروکوال 31

2-4-3 واژه شناسی کیفیت 35

2-4-3-1مفهوم کیفیت خدمات 35

2-4-4 ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات در مدل سروکوال 36

2-5-پیشینه فایل 38

2-5-1 فایلات داخلی: 38

2-5-2 فایلات خارجی: 40

2-6 چارچوب نظری فایل 42

فصل سوم: روش شناسی فایل

3-1 مقدمه: 44

3-2 روش فایل: 44

3-3 جامعه آماری: 44

3-3 حجم نمونه و روش نمونه‏گیری: 44

3-4 ابزار اندازه گیری : 45

3-5 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 46

3-6 روای وپایایی پرسشنامه: 46

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های فایل

4-1 مقدمه: 48

4ـ2ـ داده های آمار توصیفی: 49

4-3 داده های آمار استنباطی 56

4-3-1 بررسی فرضیه ها : 56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات فایل

5-1)مقدمه 63

5-2)خلاصه یافته های فایل : 63

5-3 بحث و بررسی یافته های حاصل از آزمون فرضیه های فایل 64

5-4-1)پیشنهادات كاربردی فایل: 67

5-4-2) پیشنهادات برای فایلگران آتی: 69

5-5 محدودیت ها: 69

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل
فهرست منابع 70

پیوست ها 76

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل
فهرست جداول

جدول 2-1 : پیامدهای مثبت تعهد سازمانی 30

جدول 2-2: تلفیق و تلخیص ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات(پاراسورمن و همکاران،1988) 37

جدول 3-1: متغیرها و مولفه های فایل 46

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 49

جدول(4-2)توزیع فراوانی تحصیلات پاسخگویان 50

جدول(4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان 51

جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه شغلی پاسخگویان(کارکنان) 52

جدول(4-5) توزیع فراوانی سن پاسخگویان(کارکنان) 53

جدول(4-6)شاخص های توصیفی متغیرهای فایل 54

جدول 4-7: آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (بررسی نرمال بودن داده ها) 55

جدول 4-8: آزمون ضریب همبستگی پیرسون 56

جدول 4-10:آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون 58

جدول(4-11) پیش بینی کیفیت خدمات آموزشی از روی مولفه های خودکارآمدی (میل به آغاز گری رفتار، 59

جدول 4-12:آزمون همبستگی و تحلیل گرسیون 60

جدول(4-13) پیش بینی كیفیت خدمات آموزشی از روی ابعاد تعهد سازمانی 61

بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل
فهرست نمودار و اشكال

شكل2-1 نظریه ی شناختی- اجتماعی(باندورا،1997) 12

مدل 2-1 : مدل سه بخشی تعهد سازمانی(می یر و همکاران،1997). 24

نمودار2-2 : عوامل ضروری، همبسته ها و تأثیرات انواع سه گانه تعهدسازمانی(مدل می یر و همكاران، 2002:22) 26

نمودار 2-3: فرا تحلیل 200 فایل ماتیو و زاجاك(1990) 29

نمودار 2-4: نتایج و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظر مودی و همكاران(1982) 30

نمودار(4-1)جنسیت پاسخگویان 49

نمودار(4-2) تحصیلات پاسخگویان 50

نمودار(4-3) وضعیت تاهل پاسخگویان 51

نمودار(4-4) سابقه شغلی پاسخگویان(کارکنان) 52

نمودار(4-5) وضعیت سن کارکنان 53

با سلام،محصول دانلودی بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل و بررسی کامل هدایت میشوید
بررسی رابطه خود کار آمدی و تعهد سازمانی کارکنان با کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل