بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

… دانلود …

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشكي

تعداد صفحات : 10

مقدمه: در میان عوامل متعدد و گوناگون فردی و محیطی تاثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلكه مهمتری را ایفا می نماید . شناخت انگیزه تحصیلی مدرس را در انتخاب مناسب تدابیر و فعالیت های یاددهی و یادگیری و تعامل اثربخش با فراگیران و در نهایت افزایش اثربخشی تدریس یاری می نماید . هدف این مطالعه بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 155 نفر از دانشجویان پرستاری، به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه كه دارای 4 بعد انگیزه های فیزیولوژیك اولیه- ثانویه، روانی- اجتماعی، معنوی و آموزشی بود. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای كرونباخ مورد تایید قرار گرفت (0.86=a). درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، t مستقل و multiple response مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد كه میانگین و انحراف معیار انگیزه تحصیلی دانشجویان 86.3±19.2 بود و 50.7 درصد از دانشجویان دارای انگیزه تحصیلی بالاتر از میانگین بودند. در بعد معنوی 60.6 درصد و در بعد روانی- اجتماعی 49.7 درصد از دانشجویان نمرات بالاتر از میانگین داشتند. بین انگیزه و ترم تحصیلی ارتباط معكوس و معنی داری آماری مشاهده شد (0.007=P، r=-0.21). همچنین ارتباط معنی داری آماری میان تاهل و انگیزه تحصیلی دیده شد (P<0.01). بیشترین عواملی كه در افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان تاثیر داشتند به ترتیب: نائل شدن به خدمت به همنوع (71.6 درصد )، فراهم سازی موقعیت های بیشتر برای كمك به خانواده (69.7 درصد) و دستیابی به یك زندگی شرافتمندانه (65.8 درصد ) بودند. عواملی همچون امور محوله سطح پائین به دانشجویان در بالین (59.4 درصد )، دیدگاه پزشكان (51.6 درصد)، دیدگاه جامعه (50.3 درصد) و نحوه برخورد پزشكان (50.3 درصد) نیز به عنوان مهم ترین عوامل كاهش دهنده انگیزه تحصیلی مشخص گردیدند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد انگیزه تحصیلی دانشجویان در حد متوسط بوده و میزان انگیزه با افزایش سنوات تحصیلی كاهش می یابد. به نظر می رسد با اصلاح دید جامعه و تیم درمانی بتوان سبب ارتقاء انگیزه در دانشجویان پرستاری گردید.

كلید واژه: تحصیل، انگیزه، دانشجویان پرستاری، عوامل

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز