بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005

بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005

… دانلود …

بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005 :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پياورد سلامت

تعداد صفحات : 12

زمینه و هدف: خوداستنادی به عنوان یکی از محدودیت های تحلیل استنادی مطرح است بطوریکه به طرز غیر متعارفی بر شاخص های تحلیل استنادی و رتبه مجله ها تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس، در فاصله سال های 2005-2009 انجام شده است.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است که در آن از تحلیل استنادی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مجله های علمی-پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی است که تا تاریخ انجام این پژوهش در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه می شدند. جمع آوری داده ها به صورت مشاهده مستقیم و با مراجعه به پایگاه استنادی اسکوپوس انجام شد. داده های گردآوری شده به کمک نرم افزارهای SPSS و روش ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نشان داد که میانگین نرخ خوداستنادی در میان مجله های مورد بررسی 29.64 درصد است. 14.43 درصد از کل استنادها مربوط به خوداستنادی است. بطورکلی رابطه معنی داری از نوع مستقیم و ناقص، درسطح 0.01، بین نرخ خوداستنادی و شاخص آنی مجله ها وجود دارد(.(p=0.591 همچنین، ضریب همبستگی پیرسون نشان دهنده رابطه معنی دار، بین شاخص آنی مجله ها و شاخص آنی مجله ها بدون احتساب خوداستنادی با تعداد مقالات مجله ها، در فاصله سال های مورد بررسی بود.نتیجه گیری: خوداستنادی بر روی شاخص آنی مجله ها مورد بررسی تاثیر مستقیم دارد بدین معنی که افزایش خوداستنادی باعث افزایش مصنوعی شاخص آنی مجله ها می شود. از سوی دیگر، شاخص آنی تحت کنترل حجم مقالات بود. بنابراین کاهش و یا حذف خوداستنادی به منظور قرارگرفتن مجله در جایگاه واقعی خود لازم به نظر می رسد.

كلید واژه: نشریات ادواری، مجلات حوزه پزشکی، خوداستنادی، نمایه نامه استنادی، شاخص آنی

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005 روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله های علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه شده در نمایه نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال های 2009-2005