بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

… دانلود …

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران دارای 119 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران :

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم.

هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمونهای آنالیز واریانس یكطرفه ، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمونهای تی تست نرمال و غیرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحلیل شدند.

یافته ها: بین سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت و كیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت(00/0 p=). از میان شش بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، ” مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود” ، با میانگین 54/28 بیشترین و ” مدیریت استرس” با میانگین 03/9 كمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی،” عملکرد جسمی” با میانگین 64/26 بیشترین و “محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی ” با میانگین 82/4 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارد و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با مقطع تحصیلی ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشد.

كلید واژه ها: سبك زندگی، سبك زندگی ارتقاء دهنده سلامت، كیفیت زندگی، دانشجویان.

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
فهرست مطالب

فصل اول.. 2

کلیات تحقیق.. 2

1-1 مقدمه. 1

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت: 3

1-4 تعاریف واژه ها: 4

1-4-1 تعریف کیفیت زندگی: 4

1-4-2 تعریف سبک زندگی… 5

1-5 اهداف پژوهش….. 6

1-5-1 هدف كلی: 6

1-5-2 اهداف اختصاصی: 6

1-5-3 اهداف كاربردی… 7

1-6 فرضیه ها 7

1-7 سوالات… 8

فصل دوم. 1

پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.. 1

2-1 مقدمه: 9

2-2 پیشینه مطالعه. 9

2-3 چارچوب نظری و مدل تحلیلی… 14

2-3-1 سبک زندگی: 14

2-3-2 تعریف سبک زندگی: 14

2-3-3 تعاریف جامعه شناسی: 15

2-3-4 تعاریف روانشناختی: 16

2-3-5 ارتقاء سلامت و اهمیت آن: 16

2-4 شیوه زندگی: 18

2-4-1 مفهوم شیوه زندگی: 19

2-4-2 عناصر تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم : 20

2-4-3 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: 21

2-5 نظریات سبک زندگی… 22

2-5-1 مدل نظری سبک زندگی سلامت از کاکراهام : 22

2-5-2 نظریه آدلر: 24

2-6 کیفیت زندگی… 32

2-6-1 مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی: 33

2-6-2 مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی: 35

2-6-3 ابعاد کیفیت زندگی… 36

2-6-4 رویکردهای کیفیت زندگی: 37

2-6-5 شاخص های کیفیت زندگی… 39

2-6-6 شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت : 40

2-7 مدلهای کیفیت زندگی: 41

2-7-1 مدل ادراکی کیفیت زندگی زان : 41

2-7-2 مدل فرل و هاسی: 42

2-8 کیفیت زندگی در ایران.. 42

2-9 نظریات کیفیت زندگی… 43

2-9-1 نظریه های مبتنی بر فرد : 43

2-9-2 شاب و رابنت (1999) : 44

2-9-3 نظریه های روانشناختی: 45

2-9-4 نظریه های انسان شناسی: 45

فصل سوم. 11

روش شناسی تحقیق.. 11

3-1 مقدمه: 48

3-2 نوع پژوهش: 48

3-3 جامعه مورد بررسی: 48

3-4 معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه: 48

3-5 روش نمونه گیری: 49

3-6 حجم نمونه و شیوه محاسبه آن: 49

3-7 مکان و زمان انجام تحقیق: 50

3-8 متغیرها و نحوه سنجش انها: 50

3-8-1 متغیرها: 50

3-9 ابزار پژوهش: 50

3-9-1 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت: 51

3-9-2 پرسشنامه SF36 : 51

3-10 روش جمع آوری داده ها: 54

3-11 روش تجزیه و تحلیل دادها: 54

3-12 شیوه انجام کار: : 54

3-13 ملاحظات اخلاقی: 55

فصل چهارم. 48

توصیف و تحلیل داده ها 48

4-1 مقدمه: 56

4-2 توصیف داده ها: 57

4-2-1 توصیف متغیرهای زمینه ای : 57

فصل پنجم.. 56

بحث و نتیجه گیری.. 56

5-1 مقدمه: 76

5-2 بحث و بررسی یافته های پژوهش: 76

5-3 نتیجه گیری… 86

5-4 پیشنهادات اجرایی… 87

5-5 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده: 88

5-6 محدودیت ها 89

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
فهرست جداول

جدول41توزیع سن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 57

جدول42توزیع جنس دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 58

جدول ‏43درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 58

جدول ‏44درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 59

جدول ‏45درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل سکونت فعلی.. 59

جدول46درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل تولد. 60

جدول ‏47درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک قومیت… 60

جدول48درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک نوع مذهب… 61

جدول ‏49درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 61

جدول 410بررسی نرمالیته سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 62

جدول ‏411بررسی نرمالیته متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 63

جدول412بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان 64

جدول 413بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ومتغیر کیفیت زندگی دانشجویان 64

جدول ‏414مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 65

جدول ‏415مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک جنس…. 66

جدول ‏416مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 66

جدول ‏417مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 67

جدول‏418مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک جنس…. 68

جدول ‏419مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 68

جدول ‏420مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 69

جدول‏421مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 69

جدول ‏422مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وضعیت تغذیه، مسئولیت در مقابل سلامتی، رشد روحی، روابط بین فردی،فعالیت جسمی به تفکیک سن 70

جدول ‏423مقایسه میانگین ابعاد کیفیت زندگی به تفكیك سن.. 71

جدول424مقایسه میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفكیك وضعیت اشتغال.. 72

جدول ‏425نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین ابعاد مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سلامت… 73

جدول ‏426نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت وکیفیت زندگی.. 73

جدول‏427نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی.. 74

جدول 428نتایج تحلیل رگرسیون خطی برای پیش بینی متغیر وابسته كیفیت زندگی از طریق متغیر مستقل سبك زندگی: 74

عنوان محصول دانلودی:بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران را در ادامه مطلب ببینید
بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران