ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ)

ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ)

… دانلود …

ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ) :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم مديريت و حسابداري، اقتصاد و کارآفريني

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ) است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی می باشد. از حیث روش نیز می توان آن را یک تحقیق توصیفی- پیمایشی برشمرد. در این تحقیق با بهرهگیری از مطالعات کتابخانه ای و مرور مطالعات پیشین در رابطه با مدل کیفیت خدمات سروکوال به تدوین پرسشنامه بر اساس 22 شاخص این مدل خواهیم پرداخت. حداقل تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان برابر384 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق در دسترس است. جامعهی آماری در تحقیق حاضر عبارت است از مشتریان شعب درجه یکبانک سپه در شهر تهران که باتوجه به اینکه آمار دقیقی از تعداد مشتریان وجود ندارد حجم جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته شده است برای توصیف و تحلیل دادههای جمعآوری شده، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در آمار توصیفی، دادهها برحسب فراوانی همراه با رسم نمودارها و جداول ارائه خواهد شد. در آمار استنباطی نیز برای بررسی و آزمون فرضیههای تحقیق، از نرم افزارهای SPSS وآزمون های t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هر پنج بعد کیفیت خدمات شکاف معناداری وجود دارد.

اینک شما با جستجوی عبارت ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
ارزیابی کیفیت خدمات بانکی(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تهران بزرگ)