بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده

بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده

… دانلود …

بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت ،حسابداري ، علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

رفتار مصرفکنندده و رفتدار خریدد یکی از مباحث اصلی بازاریابی است که تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، شخصدی و روانشدناختی قرار دارد در گذشته تمایل به خرید و الگوهای مصرف، فقط به تأمینحداقل نیازهای اساسی مانند خوراک و پوشاک محدود میشد، اما در جوامع امروزی خریدد و مصرف، پدیدههایی میباشند که با الگوهای جدید قابل تعریف هستند خریدکردن افراد دارای الگوهای متعدد است که آن نیز متاثر از ویژگیهای فردی و اجتماعی همانند میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی، روابب عاطفی و محیب اجتماعی است تبلیغات ، عوامل محیطی، استفاده از رنگها و مدلهای جدید و بکاربردن عوامل روانی میتواند در شدت بخشیدن به این انگیزه مؤثر باشد در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرف کننده پرداخته است لذا به منظور سنجش متغیرهای پژوهش و بررسی مدل پژوهش ، دو متغیر افسردگی و وسواس در بین اعضای نمونه آماری ) 382 نفر( مورد مطالعه قرار گرفته است ابزار مورداستفاده در مطالعههای میدانی، پرسشنامه محققساز بوده کهجهت تعیین پایایی، از آلفای کرونباخ استفاده و عدد 75 / 0 بدست آمده است این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری دادهها، توصیفی از نوع پیمایشی استجهت تحلیل دادههدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و – آزمون t تک گروهی استفاده شده که یافتههای پژوهش نشان میدهد افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده تأثیردارد نتایج این پژوه ، به بنگاهها و مجتمعهای تجاری کمک میکند تا تأثیر افسردگی و وسواس را بر رفتار خرید مصرفکنندگان لحاظ نمایند

اینک شما با جستجوی بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی تأثیر افسردگی و وسواس بر رفتار خرید مصرفکننده