شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی

… دانلود …

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي فن آوري، ارتباطات و دانشICTCK2015

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویاندر دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوعتحقیقات کاربردی می باشد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/86 برآورد گردید. داده های کیفی از طریق مصاحبه مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت داده های حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل شد. به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق از روش مسیررگرسیون جهت بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که دو عامل کیفیتارزشیابی و محتوای ارائه شده مناسب با سطح فراگیر نسبت به سایر عوامل آموزشی از اهمیت بالاتری برخوردار می باشندهمچنین تاثیر عوامل آموزشی نسبت به عوامل فناوری بر موفقیت آموزش الکترونیکی بیشتر است.

اینک شما با جستجوی عبارت شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی و فناوری موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی از نظر دانشجویان دوره های مجازی کارشناسی ارشد پردیس بین المللی دانشگاه فردوسی