بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت

بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت

… دانلود …

بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي مديريت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

امروزه اینترنت بر تمامی ابعاد بازاریابی و مدیریت تاثیرات کلانی را به همراه داشته است و نوآوری در این فناوری ها درحدی است که برای هماهنگ شدن با آن شرکت ها و سازمان ها باید انعطاف پذیری زیادی داشته باشند تا بتوانند از قابلیت های منحصر به فرد فناوری های جدید استفاده کنند. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر اینترنت بر بازاریابی ورزشی و ابعاد درونی آن صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی استان خراسان رضوی – بودند 124 نفر که به روش نمونه گیری تمام شمار به عنوان نمونه آماری لحاظ گردیدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد تاثیر اینترنت بر بازاریابی قاضی سعیدی و همکاران ) 2007 ( بوده که روایی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/89 مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ) t دو جامعه مستقل،من ویتنی و آزمون فریدمن( استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر نقش اینترنت بر بازاریابی ورزشی و ابعاد آن بود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین نقش اینترنت در تغییرات در مفهوم سازی فعالیت های بازاریابی ورزشی و کمترین نقش را در ایجاد ارزش های نوین در بازاریابی ورزشی داشته است. لکن تفاوتی بین دیدگاه های مردان و زنان شرکت کننده در تحقیق مشاهده نگردید. با توجه به نقش اینترنت در بازاریابی ورزشی سازمان های ورزشی امروزه ناچارند درفرایند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و ابعاد آن از جمله تحقیقات بازاریابی، قیمت گذاری و …. اهمیت اینترنت و کاربرد آن را نیز لحاظ نمایند

پژوهشگر گرامی فایل کامل بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بازاریابی ورزشی باتاکید بر نقش اینترنت دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.