مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)

مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)

… دانلود …

مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره ملي توسعه و ترويج مهندسي کشاورزي و علوم خاک ايران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با استفاده از اطلاعات ریزمقیاس شده میتوان نیاز به وجود داده در مکان و زمان مختلف را رفع نمود. فراکتال اخیراً برای ریزمقیاس سازیداده های اندازه گیری شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق از توابع درونیاب فرکتال برای تولید داده های ریزمقیاس شدهروزانه و سه ساعته ایستگاه سینوپتیک مشهد استفاده شد. همچنین دو نگرش متفاوت در محاسبه فاصله هاسدرف در تعیین نقاط درون-یابی (محاسبه فاصله هاسدرف نگرش اول: با داده های استانداردسازی نشده، نگرش دوم: با داده های استانداردسازی شده) استفاده شد وسه فاصله نقاط درونیابی متفاوت 5 ،10 ،15در نظر گرفته شد. نتایج مربوط به ریزمقیاس سازی با فاصله درونیابی 5و 101و نگرش اولاز دیگر نتایج مناسبتر بودند، به دلیل خطای کم بین نتایج فاصله درونیابی 5و 10با توجه به اهمیت زمان اجرای برنامه و اساتفاده ازداده های کمتر، فاصله درونیابی 10بهترین نتیجه را حاصل کرد. آزمونهای آماری مقادیر آماره R2را برای نگرش اول بین 0/98-0/74ونگرش دوم RMSE ،0/69-0/98را برای نگرش اول بین 1/33 -5/12و نگرش دوم 1/44-5/9درجه سانتیگراد و معیار اطلاعاتی آکائیک AICcرا برای نگرش اول بین 0/55-3/19و نگرش دوم 2/87-3/46نشان دادند و همچنین عرض از مبدأها و شیب های خطوط مدلسازی در سطح %5تفاوت معنیداری به ترتیب با صفر و یک ندارند. از نتایج ارائه شده، واضح است ریزمقیاس نمایی زمانی روزانه و سهساعته با دقت و کیفیت قابل قبول انجام شده است و در نهایت نگرش اول نتایج بهتری را نسبت به نگرش دوم ارائه کرده است

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالیدرجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد)