بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست

بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست

… دانلود …

بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان و تکانشگری در نوجوانان بد سرپرست، اهتمام ورزید است – مطالعه از نوع توصیفی همبستگی میباشد به همین منظور از بین کلیه نوجوانان بد سرپرست شهر اصفهان در بهار 49 ، نمونهای به حجم 07نفر به روش هدفمند انتخاب شدند ،) کلیهی آزمودنیها اقدام به تکمیل پرسشنامههای سنجش اعتقادات مذهبی )زارع و امین پور، 0947مشکلات تنظیم هیجان ) DERS ( و تکانشگری ) BIS ( نمودند داد های بدست آمد به روش تحلیل رگرسیون چند متغیر مورد تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیر نشان داد که بین نمر کل و خرد مقیاسهای شددت اعتقدادات مدذهبی با حیطه های گوناگون مشکلات تنظیم هیجان رابطه معناداری وجود دارد اما بین نمر کل و خرد مقیاس شدت اعتقادات مذهبی با تکانشگری رابطه یمعنادار وجود ندارد . این یافتهها بر وجود رابطه شدت اعتقادات مذهبی با مشکلات تنظیم هیجان تأکید ورزید و مبین این امر است که نوجوانان بد سرپرست با اعتقادات مذهبی بالاتر کمتر دچار مشکلات خلقی و هیجانی میشوند و یا در مواجه با این مشکلات عملکرد بهتری نسبت به سایرین از خود نشان میدهند

عنوان محصول دانلودی:بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست را در ادامه مطلب ببینید
بررسی نقش شدت اعتقادات مذهبی در بروز مشکلات تنظیم هیجان وتکانشگری در نوجوانان بدسرپرست