مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار

مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار

… دانلود …

مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف کلی تحقیق فوق مقایسه ی تاثیر مدارس هوشمند وعادی دریادگیری دانش آموزان دخترپایه ی سوم متوسطه رشتهعلوم تجربی در شهرستان شهریاراست.روش تحقیق به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و به لحاظ جمع آوریاطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی با طرح علی – مقایسه ای می باشد جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزاندخترپایه ی سوم متوسطه رشته ی علوم تجربی مدارس هوشمند (دبیرستان حضرت زینب و فرزانگان) و مدارس عادی(دبیرستان حضرت معصومه و پروین اعتصامی شهرستان شهریار درسال تحصیلی 92-91 است که تعداد آنها 142 نفر می باشد.نمونه ی آماری تحقیق شامل 100 نفر دانش آموزان دختر پایه ی سوم مقطع متوسطه رشته علوم تجربی می باشد(50 نفر مدارس هوشمند و 50 نفر مدارس عادی) که با استفاده از نمونه در دسترس و از طریق فرمول حجم نمونهانتخاب شدند.جمع آوری اطلاعات تحقیق با استفاده از نمرات آزمون های معلم ساخته در درس زیست شناسی، در نیمسال دومسال تحصیلی 91-90 و نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 صورت گرفت.برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آمارتوصیفی و آماراستنباطی با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس دوطرفه وآزمون تعقیبی توکی برای بررسی مقایسه اختلاف میانگین نمرات دانش آموزان مدارس هوشمند ومدارس عادی در یادگیری دانش آموزان درس زیست شناسی استفادهشد. یافته های حاصل از بررسی های آماری فوق بیانگر اختلاف معنی دار بین میانگین نمرات یادگیری دانش آموزان دخترپایه ی سوم متوسطه مدارس هوشمند ومدارس عادی در درس زیست شناسی است .نتایج حاصل از تحقیق نیز بیانگر تاثیرهوشمند سازی مدارس در ارتقاء یادگیری فراگیران دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی درشهرستان شهریار می باشد.

با سلام،محصول دانلودی مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار هدایت میشوید
مقایسه مدارس هوشمند و عادی درارتقاء یاد گیری درس زیست شناسی دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی شهرستان شهریار