پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه

پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه

… دانلود …

پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم انساني، روانشناسي و علوم اجتماعي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف:هدف پژوهش حاضر پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناخت وطرح واره هایناسازگار اولیه بود. در این پژوهش ارتباط متغیرهای فراشناتتی و طرح واره های ناسازگار اولیه با علایم وسواسی اجباری دردانشجویان بررسی شد. روش:در یک بررسی همبستگی از بین دانشجویان مختلف دانشگاه های تربت جام 200 نفر(100 نفر مردو 100 نفر زن) به صورت نمونه گیری توشه ای تصادفی انتخاب شده اند و به کمک پرسشنامه های وسواس اجباری مادزلی وباورهای فراشناختی ولزو پرسشنامه فرم کوتاه طرح واره یانگ ارزیابی شدند. یافته ها: الگوی به دست آمده از ضریب همبستگیپیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین طرح واره های ناسازگار انزوای اجتماعی نقص/ شرم شسستوابستگی/ بی کفایت و آسیب پذیری با وسواس رابطه مستقیم ومعناداری وجود دارد و بین طرح واره های ناسازگار اولیه ایثاربازداری هیجانی معیارهای سرسختانه و خویشتن داری با وسواس رابطه معکوس ومعناداری وجود دارد و همچنین بین باورفراشناختی خودآگاهی شناختی و وسواس رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و رگرسیون گام به گام نشان داد که باورهایفراشناتتی خودآگاهی شناختی (وزن منفی) باورهای مثبت نسبت به نگرانی (وزن مثبت) و طرح واره های ناسازگاروابستگی/بی کفایتی (وزن مثبت) و بازداری هیجانی (وزن منفی ) و آسیب پذیری نسبت به بیماری (وزن منفی) و اطاعت (وزنمثبت) برای وسواس پیش بینی کننده می باشند نتیجه گیری: باورهای فراشناحتی و طرج واره های ناسازگار اولیه برای علایموسواسی پیش بینی کننده می باشند.

با سلام،محصول دانلودی پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه هدایت میشوید
پیش بینی علایم وسواسی اجباری در دانشجویان بر اساس باورهای فراشناختی و طرحواره های ناسازگار اولیه