بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام

… دانلود …

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها در شعب بانک ملت استان ایلام می باشد. این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقهبندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و همبستگی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان شعب بانک ملت استان ایلام می باشد.به منظور تعیین حجم نمونه نیز در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد. با توجه به جامعه نامحدود مشتریان و با استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه 691 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه می باشد. برای تحلیل دادههای عمومی و جمعیتشناختی جمع- آوری شده از آزمودنی)مانند سن، جنسیت، تحصیلات و…( عمدتاً از آمار توصیفی توسط نرمافزارExcelاستفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق ، و به منظور بررسی تایید و یا رد فرضیات از نرم افزارSPSS و از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ، آزمون همبستگی کندال و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. پس از آزمون های آماری، تمامی فرضیه ها تایید شدند. یعنی بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها در شعب بانک ملت رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه معنی دار در تمامی مولفه های ویژگی های شخصیتی مشتریان با وفاداری آنها بصورت مستقیم می باشد بجز مولفه روان رنجوری که رابطه ای بصورت معکوس با وفاداری مشتریان می باشد

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مشتریان و وفاداری آنها مطالعه موردی: شعب بانک ملت استان ایلام