بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

… دانلود …

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور دارای 189 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور :

بخشی از فهرست بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
2-1 موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 3
3-1 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………… 4
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4
5-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5
6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5
7-1پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-7-1 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………… 5
2-7-1تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. 8
3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………. 10
8-1 تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. 11
9-1 موانع و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 14
فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….. 16
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2 مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 17
1-2-2 دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2-2 پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………… 18
3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20
4-2-2 کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………………………………. 22
5-2-2 کولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 23
6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24
7-2-2 گافمن…………………………………………………………………………………………………………………… 26
8-2-2 نظریه هویت (بورک) ………………………………………………………………………………………………. 27

عنوان صفحه
3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ………………………………………………………………………….. 30
4-2 پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 31
5-2 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 31
6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 32
فصل سوم : روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 34
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 35
2-3 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 35
3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 35
1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 35
2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. 38
4-3 متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. 42
5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………… 43
1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… 43
2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… 45
6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ………………………………………………………………………. 46
7-3 اعتبار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 47
8-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 47
9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………… 48
1-9-3 تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………… 48
2-9-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 49
10-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… 50
11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………….. 50
12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. 50
فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق………………………………………………………………………….. 51
1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 52
2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 52
1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس …………………………………………………………… 52
عنوان صفحه
2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. 53
3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. 53
4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر……………………………………………… 54
5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر……………………………………………… 54
6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده……………………………………… 55
7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ………………………………………………………………. 57
8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ………………………………………………………………………………………. 58
9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها …………………………………………………………………………… 59
10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… 60
11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………… 61
12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. 62
13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان …………………………………………………………… 63
14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ……………………………………………………………………. 64
15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………………….. 65
فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. 66
1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 67
2-5 آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………. 67
1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ………………… 67
1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان …………………… 68
2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان……………… 68
3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان ……………………. 69
2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی – اجتماعی» و« هویت اجتماعی»…. 69
1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» …………. 70
2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» ….. 70
3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» …………… 71
3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» …………………… 71
1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ……………………….. 71
عنوان صفحه
2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»…………………. 72
3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»………………………….. 72
4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»…………………………… 73
1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» …………………………….. 73
2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………. 74
3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………… 74
5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……………… 74
1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» ………………….. 75
2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ……………. 75
3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ……………………. 76
6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»…….. 76
1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»…………. 77
2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»….. 77
3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»…………. 78
3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ………………………………………………………………………. 78
1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ………………………………………………………………………………. 78
2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی …………………………………………………………………………… 80
3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. 82
4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی…………………………………………………………………………. 84
4-5 تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………. 86
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………. 92
1-6 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93
2-6 جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 94
3-6 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………. 99
فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………… 102
پیوست

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .
این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .
نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .

اینک شما با جستجوی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور