شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان

شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان

… دانلود …

شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مهندسي معماري، عمران و توسعه شهري

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آیندهنگاری در عصر حاضر از جمله مفاهیم نوپایی است که به واسطه نوپا بودنش هنوز مفهومی ساخته و پرداخته نیست و منابع قابل توجهی نیز از آن در دسترس قرار ندارد. هر مفهومی از سیر تحولی خاصی برخوردار است و در مواجهه با چالشها ومسائل خاصی بروز و ظهور یافته است. اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد محدود نمیگردد. در صورت برنامهریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفاء نماید. به عبارتی به بهبود شاخصهای عدالتاجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقهای منجر گردد. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقهای، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته پنداشتهاند. روش تحقیق پژوهش حاضربراساس هدف کاربردی، براساس زمان، پیمایشی و براساس ماهیت دادهها کمی و کیفی میباشد و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانهای است، دادههای این مقاله شامل 60 عامل است که با روش دلفی از کارشناسان گردشگری جمع- آوری و با نرمافزار میک مک تحلیل شده و سرانجام چهارده عامل به عنوان عوامل کلیدی توسعه گردشگری استان شناسایی شده است.

اینک شما با جستجوی عبارت شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان