مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره

 مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره

… دانلود …

مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره :

چکیده:

شرکتهای بزرگ، روش پیش بینی، تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را می دانند. آنها برای حفظ قدرت رقابت و اطمینان از موفقیت طولانی مدت خویش مجبورند روی تولیدات آینده دقت و حساسیت نشان دهند و راهکار مناسبی برای گسترش تحقیقات و فناوری بکار برند.بدین منظور راه کار مناسب تدوین نقشه راه می باشد. براساس بند دوم از سند چشم انداز کشور در افق 1404،ایران کشوری برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم و فناوری،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی می باشد. به منظور اجرایی نمودن سند چشم انداز لازم است در ابعاد مختلف نقشه راه تدوین گردیده واستراتژی نیز مشخص باشد که در بخش صنعت هوایی و تولید هواپیما نیز این امربه صورت یکپارچه و هماهنگ و همه جانبه بررسی نگردیده و به صورت جزیره ای انجام گرفته و بنا براین ضروری است که پژوهشی جامع و همه جانبه نگر در این حوزه انجام گیرد .

موضوع این پژوهش، تدوین نقشه راه ساخت هواپیمای مسافربری 100 نفره است که در آن با بررسی روند تحولات خارجی در حوزه محصول و فناوری، بررسی وضعیت بازار و محصولات فعلی داخلی در حوزه نیازمندی ناوگان، انتخاب محصولات آتی و شناخت فرایند های دستیابی به محصولات فوق در حوزه تکنولوژی و تامین اقلام و توانمندی سازمان، برنامه تامین تکنولوژی های مورد نیاز در حوزه برنامه ریزی و برآورد بودجه و امکانات لازم نقشه راه تولید هواپیمای 100 نفره تهیه گردیده است.

واژه های کلیدی: نقشه راه، استراتژی صنعت هوایی، هواپیمای تجاری، هواپیمای میانبرد، هواپیمای کوتاهبرد، سند چشم انداز

Develop a roadmap of the 100-seater passenger aircraft

Abstract:

Large firms know the method of forecasting, analysis and planning for the future . To maintain their competitiveness and ensure its long term success on future production accuracy and

sensitivity they show an appropriate solution for the development of research and technology

apply For this purpose, the roadmap is a compilation of decent work.

According to the second paragraph of the document in 1404, a state of advanced knowledge, capable of producing science and technology, human resources and social capital based on the top part of the national production. It is essential that comprehensive research in this area should be done prospectively. The subject of this research is to develop a road map to build a 100-seat passenger plane in which the study of international developments in the field of technology and products, existing products, markets and evaluate requirements, internal in the field of fleet of products achieving processes Products future cognition In the field of technology and supply items and abilities, providing the technologies needed for applications in the areas of budget
planning and roadmap aircraft production facilities for 100 people has been prepared.

Keywords: road map, strategy, industry, aviation, commercial aircraft, Mid-range aircraft,. Visions

مقدمه

شرکتهای بزرگ ، روش پیش بینی ،تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را می دانند آنها برای حفظ قدرت رقابت واطمینان از موفقیت طولانی مدت خویش مجبورند روی تولیدات آینده دقت و حساسیت نشان دهند و راهکار مناسبی برای گسترش تحقیقات و فناوری بکار برند.روش تدوین نقشه راه یکی از ابزارهای معتبر امروزی است که به شناسایی آینده و تدوین برنامه برای رسیدن به آینده مطلوب میپردازد. اولین کاربرد نقشه راه به شرکت آمریکایی موتورولا نسبت داده میشود که در حدود 40 سال پیش این روش را اختراع و از آن بهره برده است.
در اینجا، از میان روشهای بسیار متنوعی که وجود دارد چهار چارچوبی که پژوهشهای دانشگاهی روی آنها انجام شده و مورد تایید منابع علمی نیز قرار گرفتهاند، معرفی میشوند.در این مقاله با توجه به پیشینه موضوع، مشخص گردید که بهترین روش برای تدوین نقشه راه صنعت هوایی روش دانشگاه کمبریج است که توسط فال و همکارانش طراحی و معرفی شده است لذا با استفاده از مدل تعریف شده الزامات و المانهای طراحی نقشه راه ساخت هواپیمای 100 نفره توضیح و ارائه شده است.

نتایج پژوهش زیرساخت ها ومنابع مورد نیاز وهمچنین فناوریهای لازم جهت تولید هواپیمای 100نفره مشخص کرد.

انواع نقشه راه

فرخ و همکاران در سال 2001بیان کردند که در تحقیقاتی که اخیراً روی بیش از 2000 شرکت انگلیسی انجام شده است، نشان میدهد که حدود %10 آنها (که عموماً شرکتهای بزرگ هستند) از ابزار نقشهراه فناوری استفاده می کنند. از این بین حدود %80 بیش از یک بار از نقشهراه فناوری استفاده کردهاند. البته استفاده از این ابزار برای شرکتها همواره همراه با چالشهایی نیز بوده است. مهمترین این چالش ها عبارتند از: “زنده” و فعال نگه داشتن تیم ( %50 شرکتها)، شروع فرایند تدوین نقشهراه %30) شرکتها) و تدوین روشی مقاوم برای تهیهی نقشهراه %20) شرکتها) (فرخ و همکاران، .(2001

فال درسال 2005مروری را برنقشه های راه منتشرشده انجام داده ودر این خصوص بیش از300نقشه راه را شناسایی و معرفی نموده است .این نقشه های راه ،حوزه های مختلفی را شامل می گردد .ازاین جمله میتوان به حوزه های علوم پایه ،علوم زیستی ،فناوری اطلاعات وارتباط ،صنعت وحتی سیاست اشاره نمود. حدود نیمی ازاین نقشه های راه مرتبط با حوزه صنعت است ولذا نقشه راه فناوری مورد استفاده قرارگرفته است . موضوعاتی که درحوزه صنعت برای انها نقشه راه فناوری تهیه گردیده است ، نیزمتعدد است .فال این موضوعات را در بخش انرژی وسایل نقلیه وحمل ونقل ،الکترونیک ،تولید،عمران،دفاعی(نظامی )وسایردسته بندی نموده است(فال و همکاران، .(2001

نقشه راه چارچوب دانشگاه کمبریج

چارچوب دانشگاه کمبریج در رابطه با تدوین نقشه راه حاصل تلاشهای آقای فال و همکارانش است که در انگلستان فعالیتهای بسیاری را در این زمینه انجام دادهاند. مطالعات آقای فال منتج به استخراج چارچوبی شده است که ساختار اصلی آن مبتنی بر در نظر گرفتن تغییرات، رشد و توسعه فنآوریها، محصولات و خدمات و مباحث مربوط به بازار در طول زمان است. ساختار اصلی این چارچوب را دو محور عمود بر هم تشکیل میدهد. محور افقی، محور زمان است و محور عمودی عبارت از لایههای مختلفی که در برگیرنده مباحث مربوط به بازار، محصولات و خدمات، فناوری، منابع و غیره میباشد که تغییرات و تکامل آنها در طول زمان مد نظر گرفته میشود. مزیت اصلی که در استفاده از این روش وجود دارد ارتباطات گستردهای است که جهت تدوین نقشه راه میان افراد، سازمانها و بخشهای مختلف درگیر با موضوع به ویژه در زمینههایی نظیر بررسی فنآوریها، دیدگاههای تجاری و ایجاد توازن در بازار حاصل میشود. در شکل (1-2) نمونهای از این نقشه راه نشان داده شده است( فال و مولر، .(2009

در این نوع نقشه راه این امکان فراهم است تا نقشها، عملکردها ودیدگاههای متنوع موجود در یک سازمان در کنار یکدیگر قرار گرفته و مورد بررسی قرار گیرند.

کل((1 یک نمونه کلی از نقشه راه با چارچوب دانشگاه کمبریج( فال و مولر، (2009
نقشه راه فناوری

نقشهراه فناوری، روشی قدرتمند برای برنامهریزی و مدیریت فناوری است. این ابزار به ویژه برای برقراری ارتباط بین منابع فناوری، اهداف سازمانی و محیط در حال تغییر بیرونی به کار گرفته میشود( فال و همکاران، .(2009

نقشهراه فناوری از نظر شکل ارائه و حتی محتوا، بسیار متنوع است. در برخی از نقشهراههای فناوری تمرکز اصلی روی “فشار فناوری” بوده، حال آنکه در برخی از موارد توجه اصلی روی “کشش بازار” معطوف شده است. متداولترین رویکرد به نقشهراه فناوری که توسط 1EIRMAتدوین شده در شکل (3) نمایش داده شده است (ایرما، .(1997

اینک شما با جستجوی مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله تدوین نقشه راه تولید هواپیمای مسافربری 100 نفره