مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب

 مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب

… دانلود …

مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: 15

نویسنده(ها):

مزدا معطری – دانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی – بخش برق و الکترونیک
علیرضا خیاطیان –

چکیده:

در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از شــبکه عصــبی، الگــوریتم هوشــمندی بــرای تنظــیم ضــرایب یــک کنترلــر کلاســیک پیشــنهاد شــده اســت . از ایــن تکنیــک هوشــمند بــرای خــودگردان کــردن یــک جســم زیــرآب جــرم متغیــر و کنتــرل کانالهــای چــرخش، عمــق و ســمت آن اســتفاده شــده اســت . در ایــن تکنیــک هوشــمند، شــبکه عصــبی ضــرایب کنترلر کلاسیک PID را در جهت کاهش خطای سیستم، تنظیم می کند . نتــایج حاصــل از تکنیــک هوشــمند پیشــنهادی بــا نتــایج کنترلــر PID مقایســه گردیــده اســت . در ایــن مقایســه دیــده می شـود کـه کنترلـر عصـبی در کـم کـردن زمـان نشسـت و خطـای حالـت مانـدگار بسـیار بهتـر عمـل نمـوده اسـت و همچنین نسبت به تغییرات پارامترهای سیستم و تغییرات شرایط محیط مقاوم تر است . در ادامه بـرای بهبـود عملکـرد کنترلـر هوشـم ند از سـه شـبکه عصـبی تـک خروجـی بجـای یـک شـبکه عصـبی سـه خروجی جهت تنظیم ضرایب کنترلر PID استفاده شد .

با سلام،محصول دانلودی مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله کنترل هوشمند یک جسم زیر آب