مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی

… دانلود …

مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی :

سال انتشار : 1391

تعداد صفحات : 42

لازم و اتخاذ رویکردهای بازاریابی می توان این نوع از گردشگری را در ایران، به ویژه استان اردبیل، توسعه داد. باوجود اهمیت این مهم، تا کنون هیچگونه تحقیق جدی در این خصوص در ایران یا در استان مذکور انجام نپذیرفتهاست. از آنجا که گردشگری ورزشی، مبحثی نو در صنعت گردشگری ایران و استان اردبیل است، لذا مسئلهاصلی، نحوه ی استفاده مناسب از این فرصتها و قابلیتها از دیدگاه بازاریابی است. با عنایت به مطالب فوق، در اینمقاله تلاش شده است تا ضمن مروری بر گردشگری ورزشی بتوان به بررسی دیدگاه گردشگران داخلی درزمینه ی آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی و توسعه ی الگوی مناسبی در این خصوص در استان اردبیلپرداخت. پژوهش حاضر از نظر روش از نوع توصیفی پیمایشی است و جهت گردآوری داده ها از منابعاطلاعاتی ثانویه و اولیه استفاده شده است. جامعه ی هدف گردشگران داخلی هستند که به شهرهای اردبیل،مشکین شهر و سرعین، که کانونهای عمده گردشگری ورزشی در استان اردبیل به شمار می روند، سفر کرده اند. برهمین اساس، پرسشنامه ای مبتنی بر ویژگی های شخصی و رفتاری و همچنین آمیزه ی بازاریابی گردشگریورزشی طراحی و ضمن بررسی روایی و پایایی آن، 111 پرسشنامه میان گردشگران ورزشی با استفاده از روشنمونه گیری در دسترس توزیع گشت. سپس با استفاده از آزمون های مختلف )کولموگروف اسمیرنوف، دوجمله ای، تی یک نمونه ای و فریدمن( هر یک از عناصر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی تحلیل شد. به طورکلی نتایج حاصل از آزمون فریدمن برمبنای اولویت هشت”پی” بیانگر آن است که در مورد عناصر بهره وری وکیفیت، فرآیند، مکان و زمان ضعف وجود دارد. همچنین بر اساس یافته ها، یک الگوی ریاضی توسعه داده شد.

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله نگرشی بر آمیزه ی بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی